Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Документи

 

Касов отчет м.12

Ксф м.12

Оборотна ведомост м.12

СЕС м.12

 Учениците кандидатстват по Наредба № Н-5 от 08.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата, издадена от министъра на образованието и науката и министъра на културата, обн. ДВ. бр.81 от 16.09.2008 г., изм. и доп. бр. 66 от 2010 г.

 

 

План за сигурност

Правилинк за осигуряване на безопасни условия 2019-2020г.

Правилник за вътрешния ред 2019-2020г.

Правилник за дейността на НУПИ 2019-2020г.

 

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ 2019-2020 г.

Учебен план 5 кл. 2019-2020г.

Учебен план 6 кл. 2019-2020г.

Учебен план 7 кл. 2019-2020г.

Учебен план 8 кл. 2019-2020г.

Учебен план 9 кл. 2019-2020г.

Учебен план 10 кл. 2019-2020г.

Учебен план 11 - 12 кл. 2019-2020г.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА АНТИКОРУПЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ  

Заявление за извиняване на отсъствия по семейни причини - образец

Служебна бележка за записване на ученик

Заявление форма на обучение