Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Прием

f1.jpg

 

Приемат се деца, завършили IV и VІІ клас, а също така и такива, които решават да поемат по пътя на изкуктвото след VІІІ и ІХ клас,след полагане на приравнителни изпити по специалните предмети в областта, която са избрали.
 
Условия за прием след завършен 4 клас за специалност "Изобразително изкуство":
Документи:
1.Удостоверение за завършен начален етап на основно образование.
2.Медицинско свидетелство от личен лекар.
3.Акт за раждане
4.Заявление по образец на училището.
Срок за подаване на документите е от 03.06 до 07.06.2019 г.  изпит за проверка на способностите - Фигурална композиция - 4 учебни часа на 08.06.2019 г. от 08:00 ч.. Безплатни подготвителни курсове от 03.06.2019 г. до 06.06.2019 г. всеки работен ден от 10:00 - 12:00 ч.
Условия за прием след завършен 7 клас - специалности "Художествена керамика" и "Рекламна графика":
1.Свидетелство за основно образование..
2.Акт за раждане
3.Медицинско свидетелство от личен лекар.
4.Заявление по образец на училището.
Срок за подаване на документи - от 28.06 до 05.07.2019 г.
изпит по рисуване - време - 6 учебни часа на 06.07.2019 г. от 08:00 ч.
Условия за прием след завършен 8 клас - специалности "Художествена керамика" и "Рекламна графика"
1.Свидетелство за завършено основно образование.
2.Акт за раждане
3.Медицинско свидетелство от личен лекар.
4.Заявление по образец на училището.
Срок за подаване на документи - от 28.06. до 05.07.2019 г.
Приравнителни изпити - от 06.07.2019 г.
Безплатни подготвителни курсове за кандидатите за 8, 9 и 10  клас - от 01.07.2019 г. до 04.07.2019 г. всеки работен ден от 10:00 - 12:00 ч.
Безплатни подготвителни курсове за кандидати за 5 и 8 класове от 01.04.2019г. до 05.04.2019 година от 10.00 до 12.00 часа.

Специалности и предмети:


ХУДОЖЕСТВЕНА КЕРАМИКА – изучават се следните специални предмети: керамика, рисуване, живопис, скулптура, точарство, технология на керамиката, история на изкуството, декорация, гипсови и силикатни форми, пластична анатомия, композиция, художествено проектиране, използват се възможностите на компютърните технологии и съвременните методи в изкуството. Керамиката намира приложение навсякъде в бита на съвременния човек – в интериора и екстериора около нас. Художникът керамик е човек с богата култура и образно мислене, с фини практически умения, адаптивен в модерния свят.


РЕКЛАМНА ГРАФИКА – актуална за съвремието специалност, свързана е не само с изобразителното изкуство, но и с полиграфията, фотографията, компютърните технологии. Изучават се традиционните учебни предмети: рисуване, живопис, пластична анатомия, история на изкуството, композиция, комбинаторика, шрифт, компютърно проектиране на видовете реклама и връзката и с архитектурната среда. Силно внимание се отделя на рекламните технологии и компютърното обучение. Художникът рекламен график проектира рекламни продукти за нуждите на фирми, обединения, учреждения, предприятия, изпълнява различни частни и държавни поръчки.


Курсът на обучение е пет години. В края на обучението се защитава дипломна работа по съответната специалност. Получава се диплома, с която зрелостниците могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения. Завършилите НУПИ – гр. Троян могат да се реализират в областта на изкуството, да преподават в началния курс на обучение, в школи по изобразително изкуство, да разкриват свои ателиета и фирми.
 
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
 
ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА