Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Прием

f1.jpg

 

 
Информация за приема на новата учебна година 2020/2021

Специалности и предмети:


ХУДОЖЕСТВЕНА КЕРАМИКА – изучават се следните специални предмети: керамика, рисуване, живопис, скулптура, точарство, технология на керамиката, история на изкуството, декорация, гипсови и силикатни форми, пластична анатомия, композиция, художествено проектиране, използват се възможностите на компютърните технологии и съвременните методи в изкуството. Керамиката намира приложение навсякъде в бита на съвременния човек – в интериора и екстериора около нас. Художникът керамик е човек с богата култура и образно мислене, с фини практически умения, адаптивен в модерния свят.


РЕКЛАМНА ГРАФИКА – актуална за съвремието специалност, свързана е не само с изобразителното изкуство, но и с полиграфията, фотографията, компютърните технологии. Изучават се традиционните учебни предмети: рисуване, живопис, пластична анатомия, история на изкуството, композиция, комбинаторика, шрифт, компютърно проектиране на видовете реклама и връзката и с архитектурната среда. Силно внимание се отделя на рекламните технологии и компютърното обучение. Художникът рекламен график проектира рекламни продукти за нуждите на фирми, обединения, учреждения, предприятия, изпълнява различни частни и държавни поръчки.


Курсът на обучение е пет години. В края на обучението се защитава дипломна работа по съответната специалност. Получава се диплома, с която зрелостниците могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения. Завършилите НУПИ – гр. Троян могат да се реализират в областта на изкуството, да преподават в началния курс на обучение, в школи по изобразително изкуство, да разкриват свои ателиета и фирми.
 
УЧЕБНО-ИЗПИТНА ПРОГРАМА
 
ИЗПИТ ЗА ПРОВЕРКА
 
Прием на ученици за учебната 2020/2021 година
 
Наредба 2 приложение 1 за училище по изкуства
 
Наредба 2 приложение 2 за училище по изкуства
 
Наредба 2 приложение 3 за училище по изкуства
 
Наредба 2 приложение 4 за училище по изкуства